Soutěž Twix

DEJTE SI BITES S KAMARÁDY A VYHRAJTE EXOTICKÝ ZÁJEZD PRO DVA.

LEVÉ
KOUSKY
PRO VÁS

PRAVÉ
KOUSKY
PRO MĚ

Hlavní výhra:

ZÁJEZD PRO DVA NA SRÍ LANKU

VYHRAJTE NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK V JEDNÉ Z NEJŽÁDANĚJŠÍCH DESTINACÍ NA SVĚTĚ.

 • Zájezd pro dvě osoby
 • Návštěva čajové/kávové plantáže

V ceně:

 • Letenky
 • 8 nocí v pětihvězdičkovém hotelu
 • Snídaně
 • Soukromý transfer z letiště
 • Zajištění víz a cestovního pojištění
 • Veškeré servisní poplatky a anglicky mluvící průvodce

KAŽDÝ TÝDEN

Kávovar
De’Longhi 

KAŽDÝ DEN

Dva Twix
hrnky

Soutěž probíhá: 14. 2. – 23. 3. 2019

JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE?

Kupte Twix Bites, Snickers Bites, Mars Bites, M&M’s 150 g nebo jakékoliv 3 tyčinky Twix 50 g, Snickers 50 g, Mars 51 g, Bounty 57 g

Uchovejte si účtenku, zaregistrujte se a vložte soutěžní kód z účtenky zde na webu

Vyhrajte denní, týdenní nebo hlavní cenu – exotický zájezd pro 2 osoby

ÚČTENKU ZAREGISTRUJTE ZDE

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

“ Soutěž s TWIX o zájezd pro dva na Srí Lanku a další ceny”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Soutěž s Twix o zájezd pro dva na Srí Lanku a další ceny“ (dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 Organizátorem soutěže je:

AMI Communications, spol. s r.o.
IČO: 630 77 730,
Se sídlem:  Týn 641/4, 110 00, Praha 1 – Staré Město
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36493.
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatelem soutěže je:

Mars Czech s.r.o.
IČO: 284 44 914
Se sídlem: Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4,
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999
(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcem soutěže je:

AMI Digital s.r.o.
IČO: 290 07 674
Se sídlem: Týn 641/4, 110 00, Praha 1 – Staré Město
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159504.
(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat v termínu od 14. 2. 2019 00:00:00 hod. do 23. 3. 2019 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) ve všech prodejních místech na území České republiky kde lze zakoupit níže vymezené soutěžní výrobky, a kde je provedený nákup stvrzen účtenkou obsahující Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) o délce 44 znaků (dále jen „místo konání soutěže“).

II. Soutěžní výrobek

Soutěž se vztahuje na tyto výrobky zadavatele:

 • Twix Bites (1ks)
 • Snickers Bites (1ks)
 • Mars Bites (1ks)
 • M&M’s 150g (1ks)
 • Čokoládová tyčinka Twix 50g (3ks)
 • Čokoládová tyčinka Snickers 50g (3ks)
 • Čokoládová tyčinka Mars 51g (3ks)
 • Čokoládová tyčinka Bounty 57g (3ks)

prodávané v době konání soutěže na místě konání soutěže (dále jen „soutěžní výrobek“). V závorce je uvedeno minimální množství potřebné pro vytvoření platné soutěžní registrace, přičemž ta musí obsahovat alespoň jeden z uvedených soutěžních výrobků v požadovaném minimálním množství.
U čokoládových tyčinek může jít také o kombinaci více druhů v souhrnném minimálním množství 3 ks soutěžních výrobků na jednu soutěžní registraci.

III. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 16 let, s  doručovací adresou na území České republiky (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě (která není ze soutěže vyloučena dle odst. 2 níže), která v době a místě konání soutěže provede soutěžní nákup a provede alespoň 1 platnou registraci do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

IV. Mechanika soutěže

 1. Zájemce se do soutěže zapojí tak, že:
  a) v době konání soutěže a v místě konání soutěže jednorázově (tedy na jednu účtenku) zakoupí libovolné soutěžní výrobky v minimálním stanoveném množství (dále jen jako „soutěžní nákup“) a pečlivě si uschová doklad o provedení soutěžního nákupu – účtenku obsahující soutěžní BKP kód.
  Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze, není-li dále uvedeno jinak, použít pouze originály dokladů o zaplacení obsahující soutěžní BKP kódy účtenky (dále jen „soutěžní kód“), ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu – tedy bude na nich vytištěn seznam a počet zakoupených soutěžních výrobků (dále jen „soutěžní účtenka“).
  b) a následně, výhradně v době konání soutěže, provede soutěžní registraci na twix.cz (dále jen „soutěžní web“), a to tím způsobem, že do elektronického registračního formuláře na soutěžním webu zadá následující údaje: pravdivou a platnou kontaktní e-mailovou adresu, (mobilní) telefonní číslo, jméno, příjmení, soutěžní kód a nahraje fotografii účtenky. Dále potvrdí, že je starší 16 let (dále jen „registrační formulář“) a udělí svůj souhlas s pravidly soutěže. Každý jednotlivý soutěžící může v soutěži uvést pouze jednu e-mailovou adresu a jedno telefonní číslo (v případě, že bude zjištěn opak, může být soutěžící ze soutěže z důvodu porušení jejích pravidel vyloučen). Každý jednotlivý soutěžní kód může být v soutěži použit pouze 1x (elektronický formulář obsahující již použitý soutěžní kód nemůže založit platnou soutěžní registraci).
  c) Zájemce (resp. jeho konkrétní soutěžní účtenka) je do soutěže, zařazen (a stává se tak soutěžícím) okamžikem doručení jeho, v souladu s těmito pravidly, vyplněného registračního formuláře zadavateli soutěže (dále společně jen „soutěžní registrace“).
 2. Datum soutěžní registrace musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas soutěžní registrace musí následovat až po času soutěžního nákupu. Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem dokladovaným novou soutěžní účtenkou, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (s tím, že není rozhodné, kolik soutěžních výrobků /mimo min. stanovený počet/ je na konkrétní soutěžní účtence uvedeno, neboť každá jednotlivá soutěžní účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup a každou jednotlivou soutěžní účtenku je možné do soutěže registrovat pouze 1x. Pokud tak např. soutěžní účtenka prokazuje nákup soutěžních výrobků v množství 1 ks Twix Bites a 3 ks čokoládových tyčinek Snickers 50g, jedná se pouze o jeden soutěžní nákup, a příslušná soutěžní účtenka opravňuje zájemce stále pouze k jedné soutěžní registraci. Každý jednotlivý soutěžící může v době konání soutěže získat max. 38 výher denních, 1 výhru týdenní
  a výhru hlavní.
  Současně však platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně uvedli v odpovědi na výherní zprávu (viz níže) stejnou adresu, považující se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu věty předchozí) může týdenní a hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, komu vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).
 3. Soutěžící je povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se soutěže zúčastnil. Zaslání kopií účtenek, popř. předložení jejich originálů na žádost technického správce, organizátora či zadavatele, je jednou ze základních podmínek účasti a nedílnou podmínkou pro zisk výhry (viz výše i níže). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání zadavateli, organizátorovi či technickému správci veškeré požadované soutěžní účtenky, se kterými se účastnil soutěže a které prokazují řádné provedení soutěžních nákupů v počtu shodném s počtem zapojení se do soutěže (resp. předloží jiné soutěžní účtenky než ty, které obsahují data, která byla do soutěže odeslána) ve formě kopie, popř. jejich originálu, bude ze soutěže vyřazen a nestává se výhercem v soutěži. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu (dolosovanému) výherci.
 4. V případě jakýchkoliv pochybností o plnění podmínek soutěže leží povinnost věrohodně prokázat splnění uvedených podmínek na soutěžícím.
 5. Zadavatel, organizátor i technický správce jsou oprávněni vyžádat si od jakéhokoliv soutěžícího kromě originálu dokladů dokumentujících provedení soutěžního nákupu též doklady potřebné k identifikaci účastníka soutěže.

 v. Výherce a výhra v soutěži

 1. Výhrou v soutěži jsou následující ceny:
  – 1 x hlavní výhra – Zájezd pro dva na Srí Lanku (dále jen „hlavní výhra“)
  – 5 x týdenní výhra – Kávovar DeLonghi (dále jen „týdenní výhra“)
  – 38 x denní výhra – 2 ks originálních Twix hrnků (dále jen „denní výhra“)
 2. Do soutěže je celkově vloženo 44 ks výhry. Každý výherce získá maximálně 38 kusů denní výhry, jeden kus týdenní výhry a hlavní výhru. Na každou soutěžní registraci lze vyhrát maximálně jeden kus denní výhry, jeden kus týdenní výhry a hlavní výhru, tedy maximálně 3 výhry celkem. Soutěžní registrace pro losování denních výher je platná pouze pro den, ve kterém byla soutěžní registrace provedena. Soutěžní registrace pro losování týdenních výher je platná pouze pro soutěžní týden, ve kterém byla soutěžní registrace provedena. Soutěžní registrace pro losování hlavní výhry je platná pro celé soutěžní období.
 3. Výhercem v soutěži se stane maximálně 44 soutěžících, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň budou v souladu s níže uvedeným vylosováni technickým správcem soutěže. Výherci budou losováni ze všech soutěžních registrací platně provedených v době konání soutěže (dále jen „výherce“). Losování denních výher proběhne vždy následující pracovní den předcházející dni, kdy byla provedena soutěžní registrace. V případě víkendových soutěžních registrací budou tedy následující pracovní den vylosovány 2 denní výhry. Losování týdenních výher proběhne do 3 pracovních dnů od skončení soutěžního týdne a bude o něm vyhotoven písemný protokol. Za první soutěžní týden je považováno soutěžní období od 14. 2. 2019 00:00:00 hod. do 24. 2. 2019 23:59:59 hod. včetně a za poslední soutěžní týden soutěžní období od 18. 3. 2019 00:00:00 hod. do 23. 3. 2019 23:59:59 hod. včetně. Losování hlavní výhry proběhne do 5 pracovních dnů od skončení soutěže a bude o něm vyhotoven písemný protokol.
 4. Soutěž má tedy celkem (max.) 44 výherců. V případě, že bude do soutěže doručeno méně platných soutěžních registrací, než je vložených výher, popř. nebude možné veškeré výhry rozdělit z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají zadavateli, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
 5. Vylosovaní soutěžící budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, se kterou se zúčastnili soutěže, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže (dále jen „výherní zpráva“). V této zprávě bude soutěžící vyzván k uvedení svých kontaktních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, a telefonní číslo a e-mailová adresa (které uvedl v rámci registrace do soutěže), scan/fotografie (tzn. kopie) soutěžní účtenky, se kterou byl vylosován (prokazujících provedení soutěžních nákupů), které soutěžící použil pro účast v soutěži, na e-mailovou adresu uvedenou ve výherní zprávě. Vylosovaný soutěžící bude zároveň informován o podmínce, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole soutěžní účtenky s kladným výsledkem, provedené zadavatelem, organizátorem či technický správcem soutěže. Odpověď na výherní zprávu obsahující požadované údaje a scan/fotografii soutěžní účtenky musí vylosovaný soutěžící doručit do 10 dnů od odeslání výherní zprávy zadavatelem, popř. jím pověřenou osobou. Doklad o soutěžním nákupu (účtenka) musí obsahovat soutěžní kód zadaný při konkrétní soutěžní registraci, datum konkrétní registrace musí být min. shodné s datem uskutečnění soutěžního nákupu a čas uskutečnění nákupu musí předcházet času příslušné soutěžní registrace. Současně, kontaktní údaje zaslané se soutěžními účtenkami musí odpovídat údajům zadaným při soutěžních registracích. Pokud bude vylosovaný soutěžící vyzván k zaslání všech soutěžních účtenek, pak musí být ze zaslaných dokladů patrno, že počet registrací do soutěže odpovídá počtu uskutečněných soutěžních nákupů (tj. soutěžící je v případě výzvy povinen prokázat všechny soutěžní nákupy, na základě, kterých se účastnil soutěže, a to jak výherní, tak nevýherní). Nedoloží-li soutěžící ve shora uvedených lhůtách své (požadované) kontaktní údaje nebo doklad/y o uskutečnění soutěžního/ch nákupu/ů (s údaji odpovídajícími soutěžním registracím), bude soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen a nestává se výhercem v soutěži. V případě, kdy bude mít zadavatel, organizátor nebo technický správce pochybnost o pravosti účtenek, které mu byly doručeny v podobě kopií, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech těchto účtenek. V případě, že mu tyto nebudou včas doručeny nebo jejich údaje nebudou odpovídat údajům zadaným soutěžícím v rámci soutěžních registrací, bude soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen a nestává se výhercem. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.
 6. Výhercům budou výhry odeslány prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou výhercem v odpovědi na výherní zprávu, a to do 30 dnů od doručení kopie soutěžní účtenky (měla-li její kontrola kladný výsledek). V případě, že bude po vylosovaném soutěžícím zadavatel, organizátor či technický správce požadovat originály soutěžních účtenek, lhůta pro potvrzení výhry a předání potvrzení o výhře (vznikne-li na ni nárok) se přiměřeně posouvá. V případě, že si výherce výhru nepřevezme, jeho nárok na čerpání výhry bez náhrady zaniká, a tato propadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu (dolosovanému) výherci.
 7. Technický správce, organizátor ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek (s účtenkami – originály), za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 8. Zásilky se soutěžními účtenkami (originály) musí být zaslány doporučeně.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 1. Odesláním řádně vyplněného registračního formuláře zájemce souhlasí s těmito pravidly a bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle těchto pravidel odpovídajícím způsobem ze strany zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu, e-mail, telefonní číslo, soutěžní kód/y, jméno, příjmení, adresa, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 16 let.
 2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
 3. Právním titulem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zájemci (resp. soutěžícími) a zadavatelem, přičemž zpracování výše uvedených osobních údajů v uvedeném rozsahu je nezbytné pro účast v soutěži.
 4. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba trvání soutěže (od okamžiku registrace až do vypořádání výher).
 5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
 6. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora a technického správce zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
 7. Zájemce (resp. soutěžící) může kdykoliv uplatnit svá práva uvedené níže zasláním e-mailu na adresu souteztwix@amidigital.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/soutěžící obrátit na zadavatele na výše uvedeném kontaktu. Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
 8. Zájemce svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb zadavatele. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu 5 let od skončení soutěže.
 9. Zájemce (resp. soutěžící) bere na vědomí, že má práva zakotvená nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Zájemce má rovněž právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zájemce (resp. soutěžící) nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 2. Technický správce, organizátor ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 3. Technický správce, organizátor ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 4. Účastí v soutěži projevuje každý zájemce svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 5. Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách cz. [Již zaregistrovaní zájemci, resp. soutěžící, budou o případné změně informování prostřednictvím e-mailu.]
 6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže
 7. Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Pouze zadavatel, resp. technický správce či organizátor s předchozím souhlasem zadavatele, je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.
 8. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že zadavatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.
 9. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
 10. Úplná pravidla soutěže budou po dobu soutěže uveřejněna na twix.cz.

 

V Praze, dne 14. 2. 2019

CINE A CÂȘTIGAT?

Jana F. – Prostějov

Věronika T. – Praha Renáta K. – Žehuň Jan V. – Rýmařov Jan Š. – Lipová Lázně Marcela G. – Praha
Jitka M. – Holice Aleš H. – Šumperk Milan R. – Nový Bor
Olga V. – Proboštov Jana B. – Hustopeče Pavel B. – Orlová
Petra Č. – Tábor Marcela M. – Opočno Tomáš B. – Hustopeče
Jana M. – Brno Radek K. – České Meziříčí Danuše B. – Bartošovice
Renáta K. – Žehuň Aneta N. – Ostrava Jana B. – Hustopeče
Jan G. – Bartošovice na Moravě Eva H. – České Budějovice Pavla K. – Brandýs nad Labem
Lenka N. – Šternberk Michaela K. – Kobeřice Monika K. – Dobruška
Ivana Č. – Hulín Kateřina B. – České Budějovice Dana N. – Brandýs nad Labem
Hana S. – Šternberk Iveta G. – Vacenovice Silvie Sindy R. – Ostrava
Jana T. – Dobrovice Svatopluk Č. – Stařeč Markéta Š. – Opava
Emil P. – Ladná Dáša M. – Třebíč Monika K. – Zdounky
Marie G. – Žimrovice Michala D. – Vlašim Milan R. – Stěžery

NÁŠ SLIB

Jako odpovědný výrobce si potřebujeme ověřit Váš věk, abychom dodrželi závazek odpovědnosti našich značek na trhu.

Pro další informace o odpovědné propagaci našich produktů, prosím klikněte na odkaz Marketingový kodex Mars.

Prosím, vyplňte své datum narození: